Terms of service

Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy

Sklep internetowy kameleonrecords.pl, działający pod adresem https://www.kameleonrecords.pl, prowadzony jest przez P.H.U. Kameleon Marek Trepko, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 108B/37, 01-466 Warszawa, NIP 521-256-63-12, REGON 101757067.

Kontakt ze Sklepem – za pośrednictwem poczty elektronicznej: kameleonrecords@gmail.com lub telefonicznie: +48 505 190 900 / 602 779 331; pisemnie na adres P.H.U. Kameleon Marek Trepko, ul. Powstańców Śląskich 108B/37, 01-466 Warszawa.

 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.
  1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie kamelonrecords.pl.
  2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową kamelonrecords.pl.7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
  3. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
   1. wyboru zamawianych towarów lub usług,
   2. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (opcjonalnie),
   3. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
  4. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
  5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta poprzez powiadomienie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub telefonicznie.
  6. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
   1. częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
   2. anulowanie całości zamówienia;
  7. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem – Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.
  8. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
  9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 2. Zmiany w zamówieniach.
  1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Kameleon Records za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie.
 3. Ceny towarów.
  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
   1. podawane są w złotych polskich,
   2. zawierają podatek VAT,
   3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
   4. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
  2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 4. Czas realizacji zamówienia, formy wysyłki.
 1. Towary widoczne na stronie internetowej Sklepu są przygotowywane do wysyłki w ciągu 3-5 Dni Roboczych od momentu zaksięgowania przez pracownika Sklepu opłaty za zamówienie. Jest to czas, który upływa od zaksięgowania przez pracownika Sklepu opłaty za zamówienie do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę. Wyjątkiem są towary oznaczone adnotacją “PREORDER”, w opisie których podana jest przewidywana data wysyłki (przewidywana data wysyłki może ulec zmianie).  Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas realizacji zamówienia i czas dostawy przesyłki (czas oczekiwania stanowi ich sumę).
  1. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
   1. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej GLS,
  2. Poza terytorium Polski zamówienie może być dostarczone tylko za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  3. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.
 1. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
   1. przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.
  2. W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności lub sposobów dostawy dla złożonego zamówienia o czym klient zostanie poinformowany przez pocztę e-mail.
 2. Reklamacje.
 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia. Płyty CD, DVD i płyty winylowe muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (folia). Środki pieniężne (towar + koszty wysyłki) zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub innym kanałem płatności, z którego korzystał Klient. Koszty odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient.
  1. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu: P.H.U. Kameleon Records ul. Powstańców Śląskich 108B/37, 01-466 Warszawa
  2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
  3. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady towaru będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.
 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie i dostarczane Klientowi objęte są gwarancją

producenta i pozbawione wad.

 1. Dane osobowe.
  1. Składając zamówienie w kameleonrecords.pl, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Kameleon Records. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep lub partnerów handlowych Sklepu w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie lub u ww. partnerów.
  4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 2. Postanowienia końcowe.
  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a P.H.U. Kameleon Records.
  2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
  5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 października 2016 roku do odwołania.
  8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.kameleonrecords.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 

Polecamy nasze nowości: najnowszy bardzo progresywny album koncertowy Skaldów; rewelacyjną antologię 'niepłytowych' nagrań Dżambli; CD z kompletem archiwaliów Passatów; oraz świetny progresywny materiał mało znanego Hadesu.
+